header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Procedura przyjęcia do placówki

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” świadczy całodobową opiekę osobom somatycznie przewlekle chorym.

Aby zamieszkać w placówce należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu złożenia pisemnego wniosku dot. skompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kierującej do DPS. We wniosku należy umotywować powód swojej prośby, tj. opisać sytuację zdrowotną, osobistą, rodzinną oraz materialną.

Postępowanie w sprawie prowadzi pracownik socjalny OPS, który uzgadnia termin wizyty z osobą zainteresowaną w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz skompletowania niezbędnych do umieszczenia w DPS dokumentów.

W tym celu należy przygotować:

  • dowód osobisty,
  • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego dot. wysokości świadczenia,
  • orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności,
  • aktualną dokumentację medyczną,
  • zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala,
  • dokumenty dot. stanu majątkowego.

W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje skompletowaną dokumentację do:

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
tel. 22 646-18-11, 646-52-54, 646-53-15/13,

celem wydania decyzji kierującej do konkretnej placówki oraz decyzji dot. odpłatności.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów z Warszawskiego Centrum pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej kontaktuje się z Zainteresowanym, umawia się w miejscu Jego pobytu aby zaktualizować sytuację zdrowotno-bytową. O terminie zamieszkania osoba oczekująca powiadamiana jest pisemnie. Czas oczekiwania zależny jest od zwalniających się w placówce miejsc.

Zasady odpłatności za pobyt w DPS określa ustawa o pomocy społecznej (art.60 – 64a).

Szczegółowych informacji na temat procedury przyjęcia (Informacja dla osoby oczekującej i rodzin) i zasad odpłatności udzielają pracownicy socjalni:

  • Klaudia Siedlecka
  • Iwona Koziołkiewicz
  • Sylwia Leszczyńska
  • Ewa Żaczek

Pod numerem telefonu: 22 665 22 39 w. 139 i 158

Informacja dla kombatantów i członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Kombatantom i ofiarom represji przysługuje pierwszeństwo do uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 276). Ubiegając się o miejsce w domu przeznaczonym dla kombatantów należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich.

Działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych przysługuje pierwszeństwo do uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej na podstawie art. 12 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.).

Zgodnie z art. 64b pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej „członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276), obowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozmiar czcionki
Contrast