header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpskombatant.waw.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 12.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.01.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 4. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.01.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Wójcik, rwojcik@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 665 22 39 wew. 155 w godzinach od 8:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Autobusem linii  ZTM – 105, 112, 177, 220, 743

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 1. Wejście główne do budynku DPS jest dobrze widoczne, łatwe do zlokalizowania i wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku. Wszystkie budynki są pozbawione barier architektonicznych.
 2. Dojście do budynku znajduje się od strony ulicy Sterniczej, jest bezkolizyjne i ma szerokość powyżej półtora metra. Przed wejściem znajdują się stopnie zewnętrzne (proste bez podcięć), obok których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 3. W budynku znajdują się windy zapewniające dostęp do budynku osobie z niepełnosprawnością. Dojście do wind pozbawione jest progów.
 4. W budynku DPS informacja głosowa dostępna jest w obu windach, nie ma informacji głosowych w pozostałych częściach budynku oraz pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.
 5. Na terenie DPS znajduje się wytyczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji.
 7. DPS Kombatant od 01/02/2023 uruchamia usługę on-line Tłumaczenia Polskiego Języka Migowego (PJM), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 do 15:30.
Rozmiar czcionki
Contrast