header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

PROJEKTY UNIJNE

 

Tytuł Projektu:

„Wsparcie dla Mazowsza”

Informacje dotyczące projektu

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 2.8 : Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Priorytet Inwestycyjny Pl 9iv: ułatwianie do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 – 30 listopada 2020

Jednostka realizująca projekt: Województwo Mazowieckie / Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej Kombatant, 01-350 Warszawa ul. Sternicza 125

Finansowanie projektu:

Wartość projektu Wnioskodawcy – m.st. Warszawy: 3 359 827,04 zł

Wysokość grantu: 446 290,04 zł, w tym dotacja bieżąca:

  • ze środków UE 376 133,24 zł
  • ze środków budżetu państwa: 70 156,80 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki osobom przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19, zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, tj. personelu DPS, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowane DPS w następującym zakresie:

  1. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej,
  2. koszty związane z zakupem środków ochrony osobistej,
  3. koszty związane z zakupem wyposażenia dla DPS.

 

Zapytania ofertowe:

 

 

Tytuł Projektu:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 5.2 : Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

V oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia

Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 – 31 sierpnia 2020

Jednostka realizująca projekt: Narodowy Fundusz Zdrowia; Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Grantobiorca: Miasto st. Warszawa prowadzące Dom Pomocy Społecznej Kombatant, 01-350 Warszawa ul. Sternicza 125

Finansowanie projektu:

Wartość projektu Wnioskodawcy – m.st. Warszawy: 692 171,02 zł
Wysokość grantu: 99 484,98 zł, w tym dotacja bieżąca:

  • ze środków UE 83 736,51 zł
  • ze środków budżetu państwa: 15 748,47 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19. Z otrzymanych pieniędzy zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Pozostała część grantów przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Rozmiar czcionki
Contrast